Strategisch

Scherp

Strijdlustig

Doortastend

Betrokken

Aardema Van Boetzelaer Advocaten is een middelgroot kantoor dat werkzaam is voor middelgrote mkb-bedrijven (hoofdzakelijk in de bouw- en vastgoedsector), woningcorporaties, gemeentelijke en provinciale overheden en overige instellingen in de publieke sector.

Specialisten

Vastgoed | Projectontwikkeling | Omgevingsrecht | Huurrecht | Bouwrecht | Aanbesteding | Ondernemingsrecht | Arbeidsrecht | Bestuursrecht

Wij zijn een hecht team van tien advocaten, ieder met eigen expertises, dat is gespecialiseerd in juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoedontwikkeling, huurrecht, bouw- en aanbestedingsrecht, (ruimtelijk) bestuursrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Wij adviseren over contracten en stellen deze voor u op, maar schuwen een procedure niet, bijvoorbeeld bij zakelijke geschillen, huurkwesties, arbeidsconflicten of reorganisaties. Alleen met kennis van álle feiten is het mogelijk om een juist juridisch advies te geven en te strijden voor uw belangen. Om die reden verdiepen wij ons in de achtergrond van onze cliënten en begeleiden en adviseren wij bij complexe processen met als doel discussies, geschillen en een eventuele gang naar de rechter te voorkomen.

Onderscheidend

Wat maakt ons uniek?

We zijn juridisch specialisten

Ons kantoor behandelt voor cliënten uit het hele land zowel relatief eenvoudige als complexe juridische vraagstukken. Daarbij ligt de nadruk op onze niche: vastgoedrecht, huurrecht, ondernemings- en contractenrecht.

We weten wat er speelt in uw sector

Als ervaren specialisten spreken wij de taal van de diverse sectoren zoals woningcorporaties, gemeenten, ondernemers en adviseurs, veelal in de bouw, gww en projectontwikkeling.

We komen tot de kern van de zaak

Onze filosofie is om complexe vraagstukken terug te brengen tot feiten die ertoe doen. Hierdoor kunnen we een goed en effectief juridisch advies geven.

Korte lijnen, proactief en toegankelijk

Ondanks dat ons kantoor groeit en toonaangevende bedrijven tot haar klantenkring mag rekenen, willen we een no-nonsensekantoor blijven dat een duurzame en plezierige samenwerking met haar relaties nastreeft.

Voorkomen is beter dan procederen

Een advocaat wordt vaak ingeschakeld als het kwaad al is geschied. Daarom is het belangrijk om vooraf alles goed en bindend vast te leggen. Duidelijkheid in verwachtingen en verantwoordelijkheden kan veel discussies en een kostbare gang naar de rechter voorkomen.

Rechtsgebieden

Een brede advies- en procespraktijk

Aardema van Boetzelaer Advocaten is een specialistisch kantoor met een brede advies- en procespraktijk op de navolgende rechtsgebieden.

Wij adviseren diverse stakeholders zoals commerciële beleggers, vastgoedontwikkelaars, aannemers, overheden en architecten bij kleine en grootschalige bouw-, infra- en ontwikkelprojecten, soms met een complex karakter.


In de loop der jaren hebben wij diepgaande kennis opgedaan op het gebied van aan-/verkoop van vastgoed, grondaankoop, projectontwikkeling, aannemingsovereenkomsten, bouw- en opleveringsgeschillen, meer- en minderwerk en ontwerp- en uitvoeringsfouten. Wij adviseren relevante partijen die in deze branche actief zijn. Ook zijn wij actief op het gebied van energietransitie en verduurzaming in de bouw. Door onze ruime ervaring kunnen onze bouwrechtadvocaten snel ter zake komen en helder adviseren. Wij beschikken over ervaring en technisch inzicht in bouwprojecten. Als dat een brug te ver is, schakelen wij deskundigen in om gezamenlijk de meest effectieve strategie te bepalen. Ook zijn wij vertrouwd met arbitrageprocedures, onder andere bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen te Utrecht en het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.


Wij zijn bekend met:

 • RAW / STABU / Design& Build / DBFMO contracten

 • UAV 2012 / AVA 2013

 • UAV GC 2020 / DNR 2011

Advocaten:

Han de Lange | Wessel van BoetzelaerErik Bosscher | Rolf Woltinge | Marjon Jager


Project- en gebiedsontwikkeling gaat over de planvorming van een of meerdere partijen (die daar onderling afspraken over maken), over het inrichten van een gebied en over het uitwerken van grondgebonden projecten. Dat kan gaan over aanleg van een wijk, een (scholen)complex, maar ook de aanleg van een zonne- of windpark.


Het is het ruime terrein van het bedenken van een plan, het toetsen daarvan aan bestuursrechtelijke kaders en het uiteindelijk realiseren op een locatie met medewerking van omwonenden, belangenorganisaties en overheden. Tijdens deze reis krijgt men regelmatig te maken met diverse procedures en besluitvorming. Om het plan te realiseren is het belangrijk om de juiste argumenten in de juiste procedure aan te voeren.

Het kantoor is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van kleine en grootschalige bouw-, infra- en ontwikkelprojecten, soms met een complex karakter. We hebben diepgaande kennis van de diverse rollen van de betrokken partijen: initiatiefnemers, ontwikkelaars en de (keten)partners bij ontwerp en uitvoering. Het zijn de professionele opdrachtgevers, ontwikkelaars, (GWW-)aannemers, gemeenten en woningbouwcorporaties die wij bijstaan. Ze vragen ons met regelmaat om advies over gebiedsontwikkeling en contractvorming, bijvoorbeeld bij publiek-privaatrechtelijke samenwerkingen.

Expertiseterreinen:

 • Intentieovereenkomsten (IOK)

 • Samenwerkingsovereenkomsten (SOK)

 • Projectovereenkomsten (POK)

 • Grond Exploitatie Maatschappij (GEM)

Advocaat: Wessel van BoetzelaerDerek Sietses


Wij werken al jarenlang voor vele woningcorporaties uit het gehele land, institutionele en particuliere beleggers en commerciële vastgoedexploitanten en makelaars.

 

Veel voorkomende aanleidingen voor een geschil bij ‘bedrijfsruimte’ zijn de huurbeëindiging en de huurprijsaanpassing. Het aanpassen van huurprijzen is binnen het huurrecht aan veel kaders gebonden. Bij ‘woonruimte’ leiden vaak woonfraude, overlast of ander ongewenst gedrag van de huurder tot een geschil.

Er zijn grote verschillen tussen huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte. Het huurrecht is een relatief klein rechtsgebied met zaken van zeer verschillende aard en bijzondere regels. Het vraagt een gedegen kennis en ruime ervaring om de verschillende belangen goed te behartigen. Van onze huurrechtadvocaten is Wilko Jan Aardema als een van de weinigen in Friesland toegelaten als lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Hij en zijn team kunnen u professioneel bijstaan in het huurrecht.

 

Expertises:

 • (Gemengde) contractvorming

 • Ontbinding / beëindiging

 • Overlast / ontruiming

 • Huurprijsaanpassingsprocedures

 • Exploitatieverplichting

 • Renovatie / onderhoud

 • Zelf aangebrachte voorzieningen

 • Huur-incassotrajecten

 • Woonfraude

Advocaten: Wilko Jan Aardema | Anne Marie Pesman | Justus Werle | Marjon Jager | Lotte Eijbergen


Wij zijn met regelmaat betrokken bij de advisering rondom inschrijvingen bij aanbestedingstrajecten en de contractvorming bij aanbestedingstrajecten, waaronder in-house aanbesteding.


Wij hebben expertise op het gebied van geschilbeslechting, waaronder het voeren van kortgedingprocedures over – onder andere – een uitsluiting van een inschrijving of een met het aanbestedingsrecht strijdig voornemen tot gunning van een aanbestedende dienst.

 

Expertises:

 • Beoordeling aanbestedingsdocumenten / selectiecriteria / gunningscriteria
 • Contractvorming
 • Nota’s van Inlichtingen / algemene beginselen
 • Beoordelingssystematiek / EMVI-criterium
 • Gunningsvoornemen
 • Aanbestedingsgeschillen / kort geding / bodemprocedures

Advocaat:
Han de Lange 


We ondersteunen overheidsorganen en andere belanghebbenden op het punt van staatssteun. Dit veelal op de achtergrond.

Gemeentes wensen in specifieke situaties voorzieningen voor de gemeenschap te creëren of te behouden, zoals bijvoorbeeld sportcomplexen. In deze gevallen beogen zij overeenkomsten te sluiten met stichtingen die tot doel hebben zo’n voorziening te exploiteren of in de lucht te houden. Dat kan gepaard gaan met een heel lage huursom of een geldstroom richting zo’n stichting. Daarbij kan het risico ontstaan dat er sprake is van staatssteun of zelfs verboden staatssteun, dit met alle gevolgen van dien. Regelmatig wordt ons advies gevraagd over deze problematiek.

Advocaat:
Wessel van Boetzelaer 

 

Op dit rechtsgebied staan wij zowel werkgevers als werknemers, veelal statutair bestuurders met een bestuurlijke of een leidinggevende positie, bij als zij noodgedwongen hun positie moeten verlaten. Werkgevers kunnen bij ons terecht als het helaas noodzakelijk is om te reorganiseren (collectief ontslag)of om afscheid te nemen van een werknemer (individueel ontslag).


Reorganisaties zijn complexe en soms tijdrovende trajecten waarbij het gehele traject van start tot finish wordt doorlopen en waarbij met meerdere partijen tot goede afspraken moet worden gekomen, zoals het UWV, de Ondernemingsraad, vakbonden en individuele werknemers. Individuele ontslagzaken staan of vallen met een compleet dossier. Ons kantoor helpt werkgevers met onze ruime ervaring op het gebied van arbeidsconflicten en (grootschalige) reorganisaties, o.a. bij woningcorporaties en in de bouwbranche. Wij worden veelvuldig betrokken bij de contractvorming en geschilbeslechting op alle voorkomende terreinen van het arbeidsrecht. Van ons team heeft Erik Bosscher de Grotiusopleiding Arbeidsrecht voltooid en hij is lid van Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Hij kan u dus professioneel bijstaan in het arbeidsrecht.


Expertises:

 • Contractvorming / concurrentie / relatiebeding

 • CAO

 • Ondernemingsraadbesluiten (advies / goedkeuring)

 • (grootschalige) reorganisaties

 • Sociaal plan / afstemming vakbonden

 • Ontbinding arbeidsovereenkomst

Advocaten: Erik Bosscher | Justus Werle

 

Onze expertise wordt ingeschakeld door appartementsgerechtigden (eigenaren, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)), commerciële ontwikkelaars en gemeenten bij geschillen die handelen over appartementsrechten. Ook adviseren wij bij geschillen binnen de VvE.


Het ontwikkelen of het hebben van een appartement omvat meer dan alleen het appartement zelf. Het is een appartementsrecht en daarbij volgt automatisch het verplicht lidmaatschap van een vereniging: de VvE. Die is bijvoorbeeld verplicht om het betreffende complex in stand te houden. Het komt vaak voor dat over de spelregels of over de uitvoering van die taken van de vereniging uitgebreide discussies ontstaan. Wij begeleiden bij het opstellen van de bijzondere spelregels, in samenwerking met de notaris, maar staan partijen ook bij in geschillen over de uitvoering van de taken van VvE of bij een botsing van belangen tussen individuele appartementsgerechtigden en de VvE. Bij een appartementsrecht moet trouwens niet enkel gedacht worden aan een appartement of flat. Vaak zijn recreatiewoningen ook gebouwd op grond die gesplitst is in appartementsrechten. Het appartementsrecht kan ook een goed middel zijn om bedrijfsterreinen te ontwikkelen of om gemeenschappelijke belangenbehartiging te waarborgen, in ruil voor een beperking van het individuele belang.


Expertises:

 • Contractvorming VvE

 • Splitsingsakten

 • Huishoudelijk reglement

 • VvE beheer

 • Zakelijke rechten

Advocaten: Erik Bosscher | Rolf Woltinge |  Marjon Jager | Romany Dijkstra


Voor grondeigenaren kunnen zakelijke rechten een zegen of vloek zijn. Soms is het belangrijk dat iemand een specifiek recht krijgt met betrekking tot een onroerende zaak, zonder dat de ander zijn eigendomsrecht verliest. Daarvoor kunnen onder andere zakelijke rechten ingezet worden, zoals een erfdienstbaarheid (recht van weg, recht van overbouw, recht van overpad), recht van opstal, erfpacht, etc.


Deze rechten zijn dan ook heel goed in te zetten als middel om tot een optimale ontwikkeling van terreinen te komen of als creatieve oplossing voor een probleem tussen eigenaren van aangrenzende percelen. Echter, als ze niet goed geformuleerd of gedateerd zijn, vormen ze helaas ook heel vaak aanleiding tot juridische geschillen.


Expertises:

 • Erfdienstbaarheden

 • Opstalrechten

 • Erfpacht

 • Appartementsrecht

 • Kwalitatieve rechten en verplichtingen

Advocaten: Romany Dijkstra | Anne Marie Pesman | Rolf Woltinge | Marjon Jager


Het omgevingsrecht biedt – onder andere – het bestuursrechtelijk kader waarbinnen gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Maar is ook het kader waarbinnen ontgrondingen mogelijk zijn en aan de hand waarvan bijvoorbeeld infrastructurele ontwikkelingen worden gepland.


Tevens valt onder dit recht de mogelijkheid om tegen het besluit van de overheid om een plan wel of niet uit te voeren bezwaar aan te tekenen, tot aan de Raad van State. Of dat plan nu je eigen initiatief is of dat jouw omgeving erdoor geraakt wordt. Onze advocaten zijn specialist op dit terrein en volledig vertrouwd met vraagstukken rondom bestemmingsplanontwikkeling en -procedures, vergunningverlening en alles wat daarmee samenhangt, zoals bezwaar en beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij zijn volledig thuis in dit woud van regels en procedures. Omdat we regelmatig ook optreden voor overheden, weten wij goed hoe de overheid werkt en hebben bovendien affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving en kennis van het bestuursrecht.


Expertises:

 • Bezwaar- en beroepsprocedures

 • Bestemmingsplanprocedures

 • Luchtkwaliteitsplannen

 • Milieueffectrapportage

 • Omgevingsvergunning, Sloop- en monumentenvergunning

 • Handhavingstrajecten (bestuurlijke boetes)

 • Flora– en Faunawet

 • Ontgrondingenwet

Advocaten: Derek Sietses | Wessel van Boetzelaer

 

Ondernemers en ondernemende overheden lopen regelmatig tegen de vraag aan in welke juridische vorm hun economische activiteiten moeten worden gegoten (bv, cv, vof of maatschap) of hoe ze deze moeten overdragen aan een ander. En als samen met een ander een bv wordt opgericht: wat zijn dan de onderliggende afspraken die moeten worden gemaakt? Deze vraagstukken behoren tot het ondernemingsrecht / vennootschapsrecht in zijn zuiverste vorm.


Er zullen contracten zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een oprichtingsovereenkomst moeten worden opgesteld. Deze documenten vormen de basis van de toekomstige onderneming: bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn neergelegd vaak een doorslaggevende factor. Onze ondernemingsrechtadvocaten zijn van alle wettelijke voorschriften op de hoogte en hebben ruime ervaring met de oprichting van ondernemingen.

Corporate litigation vormt een specialisme binnen het ondernemingsrecht, dat zich richt op het voorkomen en oplossen van geschillen in en om de onderneming. Het kantoor wordt ingeschakeld over typisch ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals geschillen bij overnames, geschillen tussen aandeelhouders onderling, tussen de onderneming en het bestuur/RvC/aandeelhouders/ondernemingsraad, de zeggenschap en besluitvorming binnen rechtspersonen, inclusief advisering over corporate governance (Code Frijns), uitkoop en uitstoting van aandeelhouders en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants.

 

Expertises:

 • Aandeelhoudersovereenkomsten

 • Oprichtingsakten / statuten

 • Reglementen voor Raad van Commissarissen/Raad van Bestuur

 • Fusies en overname onderneming / NDA / SHA / SPA

 • Insolventie en herstructurering

 • Allianties / samenwerkingsovereenkomsten

 • Aandeelhoudersovereenkomsten

Advocaten: Han de Lange | Erik Bosscher | Wessel van Boetzelaer | Rolf Woltinge

 

Elke ondernemer, maar ook ieder ander heeft regelmatig te maken met het verbintenissenrecht; het vormt de algemene spelregels voor het sluiten van een overeenkomst. Het sluiten van een goede overeenkomst is belangrijk omdat dan garanties verkregen kunnen worden voor wat het meest belangrijk is, maar ook omdat daardoor duidelijk is wat de eventuele risico’s zijn en spijt achteraf zoveel mogelijk uitgesloten wordt.


Wij adviseren bij het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, maar ook bij geschillen over de uitleg daarvan. Ons kantoor treedt regelmatig op in opdracht van grote en kleine mkb-ondernemers, commerciële vastgoedexploitanten en een groot aantal corporaties. Hierbij geven wij niet alleen advies, maar leggen ook beslag als het nodig is.


Expertises:

 • (Internationale) handelscontracten

 • Onrechtmatige daad / schadevorderingen

 • Dwaling

 • Bijzondere overeenkomsten (koop-, huur-, arbeids, vervoersovereenkomst)

 • Algemene voorwaarden

 • Executie- en beslagrecht

 • Huurrecht

 • Arbeidsrecht

Advocaten: Wilko Jan Aardema | Wessel van BoetzelaerHan de Lange | Erik Bosscher | Anne Marie Pesman | Romany Dijkstra | Justus Werle | Marjon Jager  | Rolf Woltinge


Door omstandigheden kunnen ondernemingen in zwaar weer terechtkomen; de inkomsten zijn dan onvoldoende om de kosten te dragen. Dat kan leiden tot de noodzaak om de activiteiten te herstructureren en gesprekken aan te gaan met bank, crediteuren en personeel. De conclusie kan ook zijn dat een faillissement onvermijdelijk is.


Hoe vervelend ook, een goed geregisseerd faillissement kan de opmaat zijn voor een succesvolle doorstart. Ons kantoor kan u daarin bijstaan en ondersteunen bij alle juridische aspecten van insolventie, waaronder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Ook adviseren wij inzake (het voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeus handelen (benadeling van de crediteuren).


Expertises:

 • Reorganisatie

 • Herstructurering

 • Sanering

 • (Her)financiering en zekerheden

 • Faillissementsrecht

 • Zekerheden / beslag- en executierecht

 • Pandrecht / hypotheek

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • WHOA

Advocaten: Wessel van Boetzelaer | Erik Bosscher | Romany Dijkstra | Rolf Woltinge


Ons kantoor helpt bij bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot bijvoorbeeld omgevingsvergunningen. Denk hierbij aan het ondersteunen van een partij die bij zijn bouwplannen geconfronteerd wordt met bezwaarschriftprocedures.


Expertises:

 • Schadeprocedures tegen/voor overheidslichamen
 • Subsidiezaken
 • Voorlopige voorzieningen
 • Bezwaarschriftprocedures
 • (Hoger) beroepsprocedures
 • Opstellen / onderhandelen over anterieure overeenkomsten
 • Opstellen verorderingen / beleidsregels
 • Leges

Advocaat:

Derek Sietses | Wessel van Boetzelaer

ONS TEAM

Over feiten en mensenwerk

‘Het recht’ draait om feiten, want zonder feiten heb je geen casus. Dat klinkt droog en zakelijk, maar de werkelijkheid is een stuk menselijker. In goede samenwerking met onze cliënten komen we met onze kennis tot de kern van de zaak: de feiten die ertoe doen. Dit is en blijft mensenwerk.
Wij werken met een hecht team van tien advocaten, elk met meerdere specialismen. Naar gelang de omvang en de aard van een zaak kan een team van specialisten worden samengesteld om u zo effectief mogelijk te adviseren.

Advocaten en adviseurs

Ons team bestaat uit negen gedreven en kundige advocaten en een juridisch adviseur met ieder zijn / haar eigen specialisme(n). Aan de hand van uw adviesvraag of verzoek om rechtsbijstand stellen we een gespecialiseerd team samen dat uw belangen kundig, effectief en efficiënt vertegenwoordigt.

 

 

Praktijkondersteuning

Een zeer belangrijke schakel in onze dienstverlening zijn onze praktijkondersteuners. Veelal achter de schermen zorgen zij op accurate wijze voor de uitwerking van adviezen, processtukken, contracten en overige correspondentie. Zij ondersteunen uw advocaat en zorgen er onder andere voor dat termijnen worden bewaakt. Vaak zijn zij uw eerste aanspreekpunt bij praktische vragen.
Zo wordt u als cliënt snel en efficiënt bediend.

Praktijkondersteuners