Algemene voorwaarden

Aardema van Boetzelaer Advocaten B.V.

1
De besloten vennootschap Aardema Van Boetzelaer Advocaten B.V. (hierna: Aardema Van Boetzelaer) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich de uitoefening van de advocatuur ten doel stelt. Aardema Van Boetzelaer is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72056088.

2
Alle opdrachten die door opdrachtgevers worden verstrekt, zowel ten aanzien van diensten als de levering van goederen, worden door Aardema Van Boetzelaer geacht aan haar te zijn verstrekt als organisatie, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat het laatstgenoemde geval betreft, de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, waaronder hoofdelijke aansprakelijkheid tot stand komt in gevallen waarin een opdracht aan twee of meer personen wordt verstrekt, en de werking van artikel 7:409 BW, in het bijzonder ten aanzien van erfgenamen, worden hierbij uitgesloten.

3
Indien zich in de context van de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever een geval voordoet dat tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door Aardema Van Boetzelaer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, zulks met inbegrip van het eigen risico dat door Aardema Van Boetzelaer wordt gedragen in verband met die verzekering. Het nalaten te handelen behoort eveneens tot een dergelijk geval.
•Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever schade wordt veroorzaakt aan personen of zaken, waarvoor Aardema Van Boetzelaer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door Aardema Van Boetzelaer afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, zulks met inbegrip van het eigen risico dat door Aardema Van Boetzelaer wordt gedragen in verband met die verzekering.
•Ingeval en voor zover, om welke reden ook, ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkeringen worden gedaan, is de aansprakelijkheid van Aardema Van Boetzelaer beperkt tot twee maal het aan Aardema Van Boetzelaer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximum van € 25.000,-. Deze beperking geldt niet in geval van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Aardema Van Boetzelaer.

4
Het kan zijn dat personen die worden aangetrokken in verband met de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever hun aansprakelijkheid in verband daarmee wensen te beperken. Aardema Van Boetzelaer gaat ervan uit en bepaalt hierbij dat alle aan haar door opdrachtgevers verstrekte opdrachten vergezeld gaan van de bevoegdheid een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden.

5
Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever een persoon wordt aangetrokken die niet in Nederland woonachtig of gevestigd is, op geen enkele wijze verbonden is aan Aardema Van Boetzelaer en niet betrokken is bij enig door Aardema Van Boetzelaer aangegaan samenwerkingsverband is Aardema Van Boetzelaer niet aansprakelijk voor wanprestatie door die persoon in verband met haar dienstverlening in het kader van de uitvoering van de opdracht.

6
De opdrachtgever stemt ermee in dat Aardema Van Boetzelaer bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Aardema Van Boetzelaer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

7
Aardema Van Boetzelaer is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spamfilters.

8
Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), waarmee de Richtlijn 2005/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is geïmplementeerd, is Aardema Van Boetzelaer onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (i) uw identiteit vast te stellen en die van uw uiteindelijke begunstigde(n) en (ii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Aardema Van Boetzelaer verboden om aan u te melden dat zij aldus heeft gemeld.

9
De relatie tussen Aardema Van Boetzelaer en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Bij klachten over de dienstverlening geldt de klachtenregeling zoals gepubliceerd op de website www.avblegal.nl. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd ten aanzien van geschillen die tussen Aardema Van Boetzelaer en de opdrachtgever mochten ontstaan.

10
Niet alleen Aardema Van Boetzelaer, maar tevens alle andere (rechts)personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor voormalige betrokkenen en hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij hun werkzaamheden voor Aardema Van Boetzelaer hebben beëindigd.

11
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende en overige opdrachten van opdrachtgevers. Zij zijn beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van strijdigheid ten aanzien van de inhoud of strekking tussen deze versies prevaleert de Nederlandse tekst

12
Kosten die door Aardema Van Boetzelaer namens de opdrachtgevers zijn betaald, zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

13
Alle bedragen, waaronder begrepen reis- en andere kosten, zijn exclusief BTW. Nota’s van Aardema Van Boetzelaer dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Over bedragen die niet binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Aardema Van Boetzelaer zijn bijgeschreven wordt vanaf de 15edag de wettelijke rente berekend. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever.