Wessel van Boetzelaer

Advocaat | Partner

Een verbinder met internationale juridische ervaring

Bouwrecht | Omgevingsrecht | Staatssteun

Wessel houdt zich in zijn advies- en procespraktijk o.a. bezig met complexe vastgoedvraagstukken voor overheden en marktpartijen. Dat geldt voor de volledige levensloop van het vastgoed: vanaf de start van het initiatief tot de beleggingsfase. Tot zijn aandachtsgebieden rekent hij bestemmingsplannen, transacties (aan-/verkoop), projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, vastgoedfinancieringen, duurzame energie (inclusief de daarbij komende vraagstukken), herstructurering en aandeelhouderskwesties. Een bijzonder detail in zijn praktijk is zijn betrokkenheid bij de funderingsproblematiek in Nederland. Tot zijn cliënten behoren: overheden, woningbouwcorporaties, beleggers, ontwikkelaars, zorginstellingen, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven en technische bedrijven die verwant zijn aan vastgoed. Wessel is naast zijn werk als advocaat als docent bestuursrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Praktijkvoorbeelden

Waterwetgeving

Recentelijk is Wessel gevraagd gemeenten, een waterschap en een provincie te adviseren over de wettelijke systematiek rond de waterwegen en de onderhoudsverplichtingen. Het betreft de systematiek van waterwetgeving in relatie tot de diverse functies die de verschillende overheden daaraan toekennen. Kernvraag was in hoeverre het wettelijk stelsel antwoord geeft op de vraag hoe de onderhoudskosten van dit watersysteem onderling moeten worden verdeeld.

Funderingsschade

In Nederland lopen naar schatting meer dan 1 miljoen vastgoedobjecten risico op funderingsschade. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (www.kcaf.nl) is landelijk actief bij deze problematiek. Funderingsschade kan optreden door schade aan de houten paalfundering van woningen. Herstel is kostbaar. Veel complexe civielrechtelijke en bestuursrechtelijke vragen (techniek / vergunningen / aansprakelijkheid / kostenbijdrage etc.) vloeien hieruit voort. Wessel is bestuurslid van het KCAF en is in deze vraagstukken gespecialiseerd.

Complexe plan- en gebiedsontwikkeling

Sinds het recente Didam-arrest van de Hoge Raad is het de vraag in hoeverre gemeenten een-op-een zaken mogen doen met marktpartijen als het gaat om verkoop van grond(posities) in relatie tot bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling of specifiek gerichte projectontwikkeling. Wessel is op dit moment betrokken bij verschillende projecten waar deze vraagstelling speelt.

Innovatieve aanbesteding

Een overheid heeft Wessel gevraagd te adviseren over een innovatieve wijze van aanbesteden van een complex infrastructureel werk. Wij zijn als kantoor vertrouwd met het aanbestedingsrecht en hebben samen met technische adviseurs en de aanbestedende dienst deze innovatieve aanbesteding met succes vorm kunnen geven.

Schade aan woningen door rioolwerkzaamheden

Een vastgoedeigenaar heeft ernstig beschadigde woningen en aanzienlijke schade, kennelijk als gevolg van door derden toegepaste bemaling bij uitgevoerde rioolwerkzaamheden in de voorgaande jaren. Wessel staat deze eigenaar bij in een aansprakelijkheidsprocedure.

Hergebruik industriegrond / Handhaving

Op grond van de Wet Bodembescherming / Besluit Bodemkwaliteit wordt hergebruik van bodemstoffen gestimuleerd, zoals industriegrond. Dat is grond met een dermate lichte verontreiniging dat deze niet geschikt is om toe te passen in de bovenlaag van een woonomgeving, maar wel geschikt is om elders toe te passen, omdat daaruit geen verdere verontreiniging voor de bodem kan voortvloeien. Het systeem van bodemwetgeving is dermate ingewikkeld dat de handhavende overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) zich hier geregeld in vergissen en ten onrechte overgaan tot handhaving met alle schadelijke gevolgen voor de getroffen marktpartijen van dien. Wessel heeft hierover met succes diverse procedures gevoerd.

Aanneming van Werk / onterechte inhouding slottermijn

Aannemers worden vaak geconfronteerd met (particuliere) opdrachtgevers die (op oneigenlijke gronden) de laatste 5% van de aanneemsom onbetaald laten. Wessel staat verschillende aannemers bij om deze slottermijn op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze alsnog betaald te krijgen en het bouwproces daarmee volledig af te sluiten

‘Staatssteun-proof’

Overheden en marktpartijen zijn regelmatig betrokken bij projecten. Daardoor kan er sprake zijn van strijdigheid met de staatssteunregels. Is er sprake van geoorloofde of ongeoorloofde staatssteun? Wessel staat overheden hierin bij, zowel in grotere als kleinere projecten. De wijze waarop het project wordt gestructureerd is daarbij uiterst belangrijk. In dat geval is er sprake van het staatssteun-proof maken van het project. In andere gevallen kan ook volstaan worden met een melding via het daartoe geëigende kenniscentrum Europa Decentraal.

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen (privaatrecht / ondernemingsrecht)

  • Grotius Onroerend Goedrecht (postacademische opleiding voor vastgoedjuristen)

  • Kennis Centrum Aanpak Funderingstechniek (https://www.kcaf.nl) (bestuurslid)

Werkhistorie

Vanaf augustus 1999 werkzaam bij Trenité Van Doorne in Rotterdam. Van augustus 1999 tot september 2001 bij Promes Van Doorne op Aruba. Van september 2001 tot 1 januari 2005 bij Trip Advocaten en Notarissen te Leeuwarden. Vanaf 2006 partner bij Aardema Van Boetzelaer Advocaten.

Telefoon
+31(0)513 657980