Project- en gebiedsontwikkeling gaat over de planvorming van een of meerdere partijen (die daar onderling afspraken over maken) over het inrichten van een gebied en over het uitwerken van grondgebonden projecten. Het is het ruime terrein van het bedenken van een plan, het toetsen daarvan aan bestuursrechtelijke kaders en het uiteindelijk realiseren op een locatie met medewerking van omwonenden, belangenorganisaties en overheden. In deze reis krijgt men regelmatig te maken met procedures en besluitvorming. Om het plan te realiseren is het belangrijk om de juiste argumenten in de juiste procedure aan te voeren.

Het kantoor is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van kleine en grootschalige bouw- infra en ontwikkelprojecten, soms met een complex karakter. We hebben diepgaande kennis opgedaan van de diverse rollen van betrokken (keten)partners. Professionele opdrachtgevers, ontwikkelaars, (GWW) aannemers, gemeenten en woningbouwcorporaties. Ze vragen ons dan ook met regelmaat om advies inzake gebiedsontwikkeling en voor de contractvorming bij publiek-privaatrechtelijke samenwerkingen.

Wij zijn goed thuis in:
• Intentieovereenkomsten (IOK)
• Samenwerkingsovereenkomsten (SOK)
• Projectovereenkomsten (POK)
• Grond Exploitatie Maatschappij (GEM)
• Staatssteunvraagstukken
• Aanbestedingsrecht vraagstukken
• Omgevingsrecht
• Ondernemingsrecht
• Bouwrecht