Het omgevingsrecht biedt onder andere het bestuursrechtelijk kader waarbinnen gebiedsontwikkeling plaats kan vinden. Maar is ook het kader waarbinnen ook ontgrondingen mogelijk zijn en aan de hand waarvan bijvoorbeeld infrastructurele ontwikkelingen worden gepland. Ook valt onder dit recht de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, tot aan de raad van State, tegen besluiten van de overheid om een plan wel of niet uit te voeren. Of dat plan nu je eigen initiatief is of dat jouw omgeving er door geraakt wordt.

Onze advocaten zijn vertrouwd met vraagstukken omtrent het voorbereiden van plannen waarbij bestemmingsplannen en alles wat daaraan verbonden is, juridische kaders scheppen. Wij zijn goed thuis in dit woud van regels en procedures. Omdat we regelmatig ook optreden voor overheden, weten wij goed hoe de overheid werkt en hebben bovendien affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving en kennis van het bestuursrecht.

• Bezwaar- en beroepsprocedures
• Bestemmingsplanprocedures
• Luchtkwaliteitsplannen
• Milieueffectrapportage
• Bouw-, Sloop- en monumentenvergunning
• Handhavingstrajecten (bestuurlijke boetes)
• Flora – en Faunawet
• Ontgrondingenwet
• Project- en gebiedsontwikkeling
• Bouwrecht