Bij Europese aanbestedingen van overheidsopdrachten worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van het zogenaamde EMVI-criterium. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving is een combinatie van prijs en kwaliteit. Met de prijs en de diverse kwaliteitscriteria en de weging daarvan in het eindoordeel maakt dat – waar dat mogelijk is- strategisch inschrijven lonend kan zijn voor een gunstig eindoordeel. Aandacht voor de methodiek van beoordelen is essentieel.

Onze klant had ingeschreven op een aanbesteding waarin onder meer werd beoordeeld aan de hand van een formule waarbij een prijs van een onderdeel in de noemer werd opgenomen. De inschrijver aan wie voorlopig was gegund had ingeschreven voor een prijs van € 0,00. Onze klant had ingeschreven voor een prijs van € 0,01 en was als tweede geëindigd. Wij hebben namens onze klant aangevoerd dat de inschrijving van de winnende inschrijver ongeldig moest worden verklaard, omdat delen door nul een ongeldig resultaat oplevert (‘delen door nul is flauwekul’). De rechter heeft op basis hiervan bepaald dat de miljoenenopdracht alsnog moest worden gegund aan onze klant.

De volledige uitspraak is hier te lezen