Vaak horen wij van onze cliënten dat ze eigenlijk niet goed weten waarvoor een bestemmingsplan is, wat er kan en mag op hun terrein en hoe ze hierop hun invloed uit kunnen oefenen. In het kort leest u in deze blog wat de functie is van een gemeentelijk bestemmingsplan, hoe u daarvan op de hoogte raakt en wat u kunt doen om uw invloed uit te oefenen op de inhoud daarvan.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan geeft de gemeente aan op welke wijze grond mag worden gebruikt en bebouwd. Aan de hand van een digitale kaart is per perceel aangegeven wat de functie is van het toegestane gebruik, zoals agrarisch, wonen, maatschappelijk of bedrijf. Elk bestemmingsplan heeft een set regels, waarbij per bestemming is aangegeven wat er zoal onder de functie wordt verstaan en is toegestaan, waar, hoeveel en hoe hoog je mag bouwen en onder welke voorwaarden je toestemming krijgt om van de regels af te wijken.
Een bestemmingsplan regelt niet wat je moet doen, maar wel wat je mag doen. Dat noemt men in het jargon ook wel ‘toelatingsplanologie’.

Check www.ruimtelijkeplannen.nl

Sinds enkele jaren is de overheid verplicht om bestemmingsplannen (en een aantal andere ruimtelijke besluiten) online te zetten op het landelijke platform www.ruimtelijkeplannen.nl. Inmiddels is de digitale kaart van Nederland goed gevuld en kunt u in de meeste gevallen online het geldende bestemmingsplan raadplegen. U kunt zo op relatief eenvoudige wijze zien welke bestemming er op een bepaald adres geldt en welke regels daaraan zijn verbonden. Naast de geldende bestemmingsplannen worden ook de ontwerp bestemmingsplannen online geplaatst. Zo weet u dat er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De gemeente is verplicht om eens in de tien jaren een bestemmingsplan te vernieuwen. Soms zijn er echter ontwikkelingen, waardoor al veel sneller een nieuwe bestemming voor een locatie wordt voorbereid. Denk aan een uitbreidingsplan voor nieuwe woningen, de aanleg van een nieuw bedrijventerrein of een gebruiksverandering van een bestaand gebouw. Aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan is dus de ene keer actualisatie (het bestemmingsplan is te oud) of de andere keer een nieuwe ontwikkeling.

Hoe komt een nieuw bestemmingsplan tot stand?

De gemeente is verantwoordelijk voor het begeleiden van de bestemmingsplanprocedure. De eerste stap is het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. Dat is vaak nog een ruwe versie. Er vindt in dat stadium overleg plaats met andere overheden, zoals de provincie of het waterschap. Soms mag ook de burger al reageren op dit voorontwerp door middel van een inspraak reactie. Het bieden van inspraak is in de meeste gevallen geen wettelijke verplichting.

Weet u dat de gemeente voor uw wijk een nieuw bestemmingsplan voor gaat bereiden? Dan is dat het juiste moment om met de gemeente in gesprek te gaan over een door u gewenste wijziging. De gemeente kan dit dan meenemen in de voorbereiding van het nieuwe plan. Ook kunt u zelf vragen om het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan.

Na de voorontwerp fase start de wettelijke voorbereidingsprocedure met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Binnen een periode van zes weken mag een ieder een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan met welk deel van het bestemmingsplan u het niet eens bent en waarom niet. Het is erg belangrijk dat u de zienswijze op tijd indient. Bent u te laat, ook al is het maar één dag, dan kan uw beurt definitief voorbij zijn.

De gemeenteraad beslist over de ingediende zienswijzen en stelt het bestemmingsplan vast. Vervolgens wordt het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. In die periode is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Let op: beroep staat in principe alleen maar open voor degene die eerder een zienswijze heeft ingediend.

Abonneer u op berichten over uw buurt

Vaak bent u er niet alert op als de gemeente besluiten neemt, die u kunnen raken. De gemeente is namelijk niet verplicht alle betrokkenen daarover persoonlijk te informeren. Wel geldt er een verplichting om de meeste besluiten digitaal bekend te maken. Denk daarbij aan het verlenen van vergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen. Via de website https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van ‘berichten over uw buurt’. Dat kan per e-mail, maar ook via een app.

Bestemmingsplannen: een vak apart

Het lezen en toepassen van een bestemmingsplan, besluiten tot afwijking daarvan en andere (omgevings)vergunningen is vaak niet eenvoudig. Heeft u vragen over een ontwikkeling in uw wijk? Of loopt u vast in uw gesprekken met de gemeente over uw uitbreidingsplannen van uw bedrijf of woning? Agnes Daan, onze specialist omgevingsrecht, helpt u graag verder.