Wij zijn een nichekantoor met een advies- en procespraktijk, dat zich geheel heeft toegelegd op de volgende (rechts)gebieden:

 1. Bouwrecht
 2. Project- en gebiedsontwikkeling
 3. Huurrecht
 4. Aanbesteding
 5. Staatssteun
 6. Arbeidsrecht
 7. Appartementsrecht/VvE beheer
 8. Zakelijk recht
 9. Omgevingsrecht
 10. Ondernemingsrecht
 11. Verbintenissenrecht
 12. Insolventie en herstructurering

In de toelichting op deze gebieden proberen we zo kernachtig aan te geven wat een en ander inhoudt.

Bouwrecht

Het kantoor adviseert diverse stakeholders zoals commerciële beleggers, vastgoedontwikkelaars, aannemers, overheden en architecten bij kleine en grootschalige bouw- infra en ontwikkelprojecten, soms met een complex karakter. In de loop der jaren hebben wij diepgaande kennis opgedaan van uw bedrijfstak en … Lees verder »

Project- en Gebiedsontwikkeling

Project- en gebiedsontwikkeling gaat over de planvorming van een of meerdere partijen (die daar onderling afspraken over maken) over het inrichten van een gebied en over het uitwerken van grondgebonden projecten. Het is het ruime terrein van het bedenken van … Lees verder »

Huurrecht

Het kantoor werkt voor diverse woningcorporaties, institutionele en particuliere beleggers en commerciële vastgoedexploitanten en makelaars. Veel voorkomende aanleidingen voor een geschil bij ‘bedrijfsruimte’ zijn de huurbeëindiging en de huurprijsaanpassing. Het aanpassen van huurprijzen is binnen het huurrecht aan veel kaders … Lees verder »

Aanbestedingsrecht

Wij zijn met regelmaat in opdracht van zowel aanbestedende diensten (gemeenten / waterschap / publiekrechtelijke instellingen) als ook gegadigden en inschrijvers, betrokken bij de advisering en contractvorming bij aanbestedingstrajecten en (zo nodig) geschilbeslechting, waaronder kort geding procedures over o.a. een … Lees verder »

Bestuursrecht

Ons kantoor helpt bij bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot bijvoorbeeld omgevingsvergunningen. Denk hierbij aan het ondersteunen van een partij die zijn bouwplannen geconfronteerd ziet met bezwaarschriftprocedures.

Staatssteun

We ondersteunen overheidsorganen en andere belanghebbenden op het punt van staatssteun. Dit veelal op de achtergrond. Gemeentes wensen in bepaalde situaties voorzieningen voor de gemeenschap te creëren of te behouden, zoals sportcomplexen. In deze gevallen willen zij overeenkomsten sluiten met … Lees verder »

Arbeidsrecht

Bijna iedereen heeft te maken met arbeidsrecht. Dit als werkgever dan wel als werknemer. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Werknemers, veelal in een bestuurlijke of leidinggevende positie, als zij noodgedwongen hun positie moeten verlaten. Werkgevers als het helaas … Lees verder »

Appartementsrecht / VvE Beheer

Onze expertise wordt ingeschakeld door appartementsgerechtigden (eigenaren) , Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), commerciële ontwikkelaars en gemeenten bij geschillen die handelen over appartementsrechten. Ook adviseren wij bij geschillen binnen de VVE. Het ontwikkelen of het hebben van een appartement omvat meer … Lees verder »

Zakelijke rechten

Voor grondeigenaren kunnen zakelijke rechten een zegen of een vloek opleveren. Soms is het belangrijk dat iemand een recht krijgt met betrekking tot een onroerende zaak, zonder dat de ander zijn eigendomsrecht verliest. Daarvoor kunnen onder andere zakelijke rechten ingezet … Lees verder »

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht biedt onder andere het bestuursrechtelijk kader waarbinnen gebiedsontwikkeling plaats kan vinden. Maar is ook het kader waarbinnen ook ontgrondingen mogelijk zijn en aan de hand waarvan bijvoorbeeld infrastructurele ontwikkelingen worden gepland. Ook valt onder dit recht de mogelijkheid … Lees verder »

Ondernemingsrecht

Ondernemers en ondernemende overheden lopen vaak tegen de vraag aan in welke juridisch vorm hun activiteiten moeten worden gegoten (BV, maatschap, etc.) of hoe ze deze moeten overdragen aan een ander. En als samen met een ander een BV wordt … Lees verder »

Verbintenissenrecht

Elke ondernemer maar ook ieder ander heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht; het vormt de algemene spelregels voor het sluiten van overeenkomsten. Het sluiten van een goede overeenkomst is belangrijk omdat dan garanties verkregen kunnen worden voor wat het … Lees verder »

Insolventie en herstructurering

Door omstandigheden kunnen ondernemingen in zwaar weer terecht komen; de inkomsten zijn onvoldoende om de kosten te dragen. Dat kan leiden tot de noodzaak om de activiteiten te herstructureren en gesprekken aan te gaan met bank, crediteuren en personeel. De … Lees verder »