Ondernemers en ondernemende overheden lopen vaak tegen de vraag aan in welke juridisch vorm hun activiteiten moeten worden gegoten (BV, maatschap, etc.) of hoe ze deze moeten overdragen aan een ander. En als samen met een ander een BV wordt opgericht: wat zijn dan de onderliggende afspraken die moeten worden gemaakt? Deze vraagstukken behoren tot het ondernemingsrecht in zijn zuiverste vorm.

Er zullen dus contracten zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een oprichtingsovereenkomst moeten worden opgesteld. Deze documenten vormen de basis van de toekomstige onderneming: bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn neergelegd vaak van doorslaggevende factor. Onze ondernemingsrecht advocaten zijn van alle wettelijke voorschriften op de hoogte en hebben ruime ervaring met de oprichting van ondernemingen.

Corporate litigation vormt een specialisme binnen het ondernemingsrecht, dat zich richt op het voorkomen en oplossen van geschillen in en om de onderneming. Het kantoor wordt ingeschakeld over typisch ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals geschillen bij overnames, geschillen tussen aandeelhouders onderling, tussen de onderneming en het bestuur/RvC/aandeelhouders/ondernemingsraad, zeggenschap en besluitvorming binnen rechtspersonen, inclusief advisering over corporate governance (Code Frijns), uitkoop en uitstoting van aandeelhouders en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants.

• Verbintenissenrecht
• Aandeelhoudersovereenkomsten
• Oprichtingsakten/staturen
• Reglementen voor Raad van Commissarissen/raad van Bestuur
• Fusies en overname onderneming
• Insolventie en herstructurering
• Allianties / samenwerkingsovereenkomsten
• Aandeelhoudersovereenkomsten
• Project- en gebiedsontwikkeling