Wij zijn met regelmaat in opdracht van zowel aanbestedende diensten (gemeenten / waterschap / publiekrechtelijke instellingen) als ook gegadigden en inschrijvers, betrokken bij de advisering en contractvorming bij aanbestedingstrajecten en (zo nodig) geschilbeslechting, waaronder kort geding procedures over o.a. een voornemen tot gunning.

Wij zijn goed thuis in:

  • Beoordeling aanbestedingsdocumenten / selectiecriteria / gunningscriteria
  • Contractvorming
  • Nota’s van Inlichtingen / algemene beginselen
  • Beoordelingssystematiek / EMVI criterium
  • Gunningsvoornemen
  • Aanbestedingsconflicten / kort geding / bodemprocedures